Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις συστάθηκε στο τέλος του 1997 με στόχο την πολιτιστική προσφορά στον νομό Πρέβεζας και την ευρύτερη περιοχή. Η σύστασή του εγκρίθηκε και κυρώθηκε ο οργανισμός του με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος την 5η Δεκεμβρίου του 1997. Με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το 1998 άρχισε ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του, οι οποίες άρχισαν ουσιαστικά το 1999.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος απαρτίζεται από επτά μέλη με τετραετή θητεία. Τα μέλη του παρόντος διοικητικού συμβουλίου είναι:

 • Πρόεδρος: Νίκος Δ. Καράμπελας.
 • Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Κάζδαγλης.
 • Γραμματέας: Μαρία Β. Μπόγδου-Γέρου
 • Ταμίας: Αθανάσιος Γ. Ανωγιάτης
 • Μέλος: Δημοσθένης Αρ. Δόνος
 • Μέλος: Κώστας Μ. Σταματόπουλος
 • Μέλος: Βασίλειος Γ. Κουτρούμπας

Οι κυριότεροι σκοποί του Ιδρύματος επικεντρώνονται κυρίως:

 • Στην έρευνα και συλλογή, ανάλυση και σύνθεση, παραγωγή και διοχέτευση πολιτιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών στοιχείων που έχουν σχέση με την ευημερία και εξέλιξη της περιοχής.
 • Στη συλλογή βιβλίων, εγγράφων, χαρακτικών και άλλων αντικειμένων που έχουν σχέση με την περιοχή της Πρέβεζας.
 • Στη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης, ιστορικού κυρίως ενδιαφέροντος, παλαιών και νέων εκδόσεων που αφορούν στην περιοχή της Πρέβεζας, με απώτερο σκοπό την πρόσβαση σε αυτήν ερευνητών της ιστορίας κυρίως της περιοχής.
 • Στη χορήγηση υποτροφιών σε ειδικούς ερευνητές αρχείων που αφορούν στην Ιστορία της Πρέβεζας, τη ναυτική της ιστορία, την αγροτική και αλιευτική ζωή της.
 • Στην έκδοση βιβλίων, εντύπων, και άλλου υλικού, που απαιτείται ώστε να γνωστοποιηθούν οι συλλογές του Ιδρύματος που έχουν σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της περιοχής.
 • Στη διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων, με θέματα που βοηθούν την ανάπτυξη της πολιτιστικής υποδομής της περιοχής.
 • Στην υποστήριξη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Στην υποστήριξη προτύπων δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της εθνικής κληρονομιάς.