Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις συστάθηκε στο τέλος του 1997 με στόχο την πολιτιστική προσφορά στον νομό Πρέβεζας και την ευρύτερη περιοχή. Η σύστασή του εγκρίθηκε και κυρώθηκε ο οργανισμός του με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος την 5η Δεκεμβρίου του 1997. Με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το 1998 άρχισε ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του, οι οποίες άρχισαν ουσιαστικά το 1999.

Οι κυριότεροι σκοποί του Ιδρύματος επικεντρώνονται κυρίως:

 • Στην έρευνα και συλλογή, ανάλυση και σύνθεση, παραγωγή και διοχέτευση πολιτιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών στοιχείων που έχουν σχέση με την ευημερία και εξέλιξη της περιοχής.
 • Στη συλλογή βιβλίων, εγγράφων, χαρακτικών και άλλων αντικειμένων που έχουν σχέση με την περιοχή της Πρέβεζας.
 • Στη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης, ιστορικού κυρίως ενδιαφέροντος, παλαιών και νέων εκδόσεων που αφορούν στην περιοχή της Πρέβεζας, με απώτερο σκοπό την πρόσβαση σε αυτήν ερευνητών της ιστορίας κυρίως της περιοχής.
 • Στη χορήγηση υποτροφιών σε ειδικούς ερευνητές αρχείων που αφορούν στην Ιστορία της Πρέβεζας, τη ναυτική της ιστορία, την αγροτική και αλιευτική ζωή της.
 • Στην έκδοση βιβλίων, εντύπων, και άλλου υλικού, που απαιτείται ώστε να γνωστοποιηθούν οι συλλογές του Ιδρύματος που έχουν σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της περιοχής.
 • Στη διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων, με θέματα που βοηθούν την ανάπτυξη της πολιτιστικής υποδομής της περιοχής.
 • Στην υποστήριξη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Στην υποστήριξη προτύπων δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της εθνικής κληρονομιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος απαρτίζεται από επτά μέλη με τετραετή θητεία. Τα μέλη του παρόντος διοικητικού συμβουλίου είναι:

 • Πρόεδρος: Νίκος Δ. Καράμπελας
 • Αντιπρόεδρος: Κώστας Μ. Σταματόπουλος
 • Γραμματέας: Μαρία Β. Μπόγδου-Γέρου
 • Ταμίας: Αθανάσιος Γ. Ανωγιάτης
 • Μέλος: Χρήστος Α. Αραμπατζής
 • Μέλος: Δημοσθένης Αρ. Δόνος
 • Μέλος: Βασίλειος Γ. Κουτρούμπας