Συλλογές του Ιδρύματος

Στο Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις ‒πέραν της βιβλιοθήκης Πρεβεζάνικου, κυρίως, ενδιαφέροντος‒ απόκεινται συλλογές χαρτών, χαρακτικών, φωτογραφιών, καρτ ποστάλ, και αρχειακού υλικού.

Στη συλλογή χαρτών του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις συγκαταλέγονται χάρτες που αφορούν, κυρίως, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και του χώρου του βόρειου Ιονίου Πελάγους. Συμπεριλαμβάνονται, όμως, και χάρτες του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου και της Βαλκανικής χερσονήσου. Στην πλειονότητά της η συλλογή έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά από επικοινωνία. Μερικοί από τους χάρτες έχουν αναρτηθεί, με παράλληλη τεκμηρίωση, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας, ενώ ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εξ αυτών είναι προσβάσιμοι μέσω των Wikimedia Commons, ελεύθεροι προς χρήση υπό τους όρους Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Οι χάρτες της συλλογής καλύπτουν χρονικό διάστημα πεντακοσίων περίπου ετών, με τον παλαιότερο να είναι της δεκαετίας του 1520 και οι νεότεροι να φτάνουν μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα.

Η ταυτοποίηση των χαρτών γίνεται με τα αρχικά του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις (ΙΑΝ) ακολουθούμενα από τον τετραψήφιο αριθμό καταχώρισης του κάθε χάρτη.

Βόρειο Ιόνιο & Αμβρακικός κόλπος.
Χάρτης αγνώστου, του 17ου αιώνα. (ΙΑΝ 0201). Zacharakis 3825/2748, μετά την υπόδειξή μας.

Η συλλογή χαρακτικών του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις περιλαμβάνει χαρακτικά διαφόρων ειδών, όπως ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, ατσαλογραφίες, οξυγραφίες, λιθογραφίες, ακουατίντες, φωτογκραβούρες κλπ., που απεικονίζουν την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και του χώρου ενδιαφέροντος του Ιδρύματος. Τμήμα της συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά από επικοινωνία. Μερικά από τα χαρακτικά έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα μέσω των Wikimedia Commons, ελεύθερα προς χρήση υπό τους όρους Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Άποψη της Πρέβεζας από τα βόρεια.
Λιθογραφία του Otto Magnus von Stackelberg, Παρίσι, 1834. (Λεπτομέρεια του ΙΑΝ 0136).